2,2',4,4',5,5'-Hexachloro-3-biphenylol - 1.2 ml x 50ug/ml in nonane