2,2',3,3',5,5',6,6'-Octachloro-4-methoxybiphenyl - 1.2 ml x 50ug/ml in nonane